Měření ovzduší v Brně

V Brně probíhá dlouhodobé kontinuální měření kvality ovzduší na 12 lokalitách, které jsou provozovány zčásti Českým hydrometeorologickým ústavem a částečně městem Brnem. Z těchto 12 stanic je 10 automatických a 2 stanice jsou manuální. V rámci projektu bylo identifikováno 12 nových lokalit, na kterých probíhalo měření vždy 2 týdny v rámci jedné měřicí kampaně, která se na dané lokalitě opakovala čtyřikrát, a to jednou v každém ročním období. Projektem tedy bylo dosaženo velmi podrobné hustoty i intenzity měření, která v rámci nejen ČR nemá obdoby. Celkem na přelomu let 2022 a 2023 probíhalo měření na 24 lokalitách v Brně.

V projektu byly měřeny standardní polutanty, jejichž struktura odpovídá požadavkům zákona Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Jejich struktura včetně intenzity měření je uvedena níže.

Parametry měřené měřicím vozem (hodinové průměry)

 • koncentrace suspendovaných částic PM10
 • koncentrace suspendovaných částic PM2,5
 • koncentrace oxidu dusičitého (NO2)
 • koncentrace oxidu dusnatého (NO)
 • koncentrace oxidů dusíku (NOx)
 • koncentrace oxidu siřičitého (SO2)
 • koncentrace oxidu uhelnatého (CO)
 • koncentrace přízemního ozonu (O3)
 • teplota vzduchu ve 2 m
 • vlhkost vzduchu ve 2 m
 • rychlost větru
 • směr větru

Parametry stanovované na základě vzorkování vzorkovači (24h průměry)

 • koncentrace těžkých kovů
  • koncentrace arzenu
  • koncentrace kadmia
  • koncentrace niklu
  • koncentrace olova
 • koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků
  • koncentrace benzo[a]pyrenu (BaP)

Parametry stanovované na základě pasivního vzorkování (týdenní průměry)

 • koncentrace BTXE
  • koncentrace benzenu
  • koncentrace toluenu
  • koncentrace m,p-xylenu
  • koncentrace o-xylenu
  • koncentrace etylbenzenu

Do měřicí kampaně bylo zahrnuto celkem 12 lokalit umístěných v různých částech města Brna. Tyto lokality se od sebe vzájemně odlišují nejen polohou v rámci města, ale také charakterem okolí – některé z lokalit jsou umístěny poblíž frekventované dopravní komunikace, jiné naopak na relativně odlehlém místě poblíž zeleně. Pro přehlednost byl každé lokalitě přidělen třípísmenný kód (identifikátor), který je uveden v následujícím hodnocení. Tento identifikátor téměř ve všech případech odpovídá zkratce městské části, ve které se daná lokalita nachází, s výjimkou jedné lokality, kdy z důvodu dvou lokalit v jedné městské části je identifikátor odvozen od jména daného místa (Klajdovka). U každé lokality byl také specifikován typ okolí a typ zóny, které charakterizují převažující využití plochy v okolí a zeměpisnou lokalizaci (město nebo předměstí).

Přehled měřicích bodů a jejich charakteristika

Umístění měřicí techniky u areálu Moravia Tech, lokalita Brno-Chrlice (CHR)

Brno-Chrlice

Měření probíhalo v areálu společnosti Moravia Tech, ve vzdálenosti přibližně 25 metrů od hlavní komunikace, ulice Rebešovické. Na druhé straně komunikace se poblíž nachází budova správy a údržby dálnic. Ve vzdálenosti přibližně 260 metrů vzdušnou čarou je kruhový objezd propojující ulici Rebešovickou s ulicí Davídkovou. Městská část Brno-Chrlice představuje čtvrť na předměstí Brna v jeho jihovýchodním cípu. Katastrální výměra městské části je 949 ha a žije zde přibližně 3200 obyvatel. V širším okolí od místa měření probíhá dálnice D2, spojující město Brno s Bratislavou. Nejkratší vzdálenost měřicího bodu od dálnice je 820 metrů. Za dálnicí je velké obchodní centrum Olympia (2,25 km) a čistírna odpadních vod (1,56 km). Směrem na východ od Chrlic leží průmyslová zóna (1,2 km). Střed městské části a hlavní obytná část se nachází severně od měřicího bodu, který je v kontextu městské části na jejím úplném jihu, poblíž dálnice.

Umístění měřicí techniky v lokalitě Brno-Jundrov (JUN) (v pozadí ulice Veslařská)

Brno-Jundrov

Měření probíhalo u úřadu městské části Jundrov vedle ulice Veslařská. Od hlavní komunikace byla měřicí technika vzdálena přibližně 25 metrů. Městská část Brno-Jundrov leží v severozápadní části Brna. Střed městské části leží v údolí řeky Svratky. Na západ je ve výraznějším převýšení jundrovská obora a hojně se zde vyskytují také zahrádkářské kolonie. V městské části žije přibližně 4600 obyvatel na rozloze 4,15 km2. Ulice Veslařská je hlavní komunikací Jundrova a spojuje městské části Žabovřesky/Komín s městskou částí Brno-Pisárky. Je také často využívána pro nájezd na dálnice kolem Brna. V ranních hodinách tedy nejsou v tomto místě neobvyklé dopravní kolony.

Umístění měřicí techniky u budovy České televize, lokalita Brno-Líšeň (LIS)

Brno-Líšeň

Měření v městské části Brno-Líšeň probíhalo přímo před budovou České televize Brno. Na jih, jihovýchod a východ od tohoto místa se nachází průmyslový areál. Přibližně 300 metrů od měřicího bodu je křižovatka dvou významných dopravních komunikací, ulice Jedovnické a ulice Novolíšeňské. Městská část Brno-Líšeň má přibližně 26 700 obyvatel a rozkládá se na území o velikosti 15,7 km2. Měřicí místo se nachází v níže položené části Líšně.

Umístění měřicí techniky v lokalitě Brno-Kníničky (KNI)

Brno-Kníničky

Měření v městské části Kníničky probíhalo u místní kaple sv. Cyrila a Metoděje na křižovatce ulic Ondrovy a U Kaple. Toto místo leží v obytné zóně Kníniček. Městská část Kníničky leží v severozápadním cípu Brna, na východ od brněnské přehrady. Jedná se tedy o předměstskou lokalitu. Přiléhající ulice Ondrova je místní hlavní komunikací, vedoucí od brněnské zoologické zahrady směrem na sever do obce Jinačovice.

Umístění měřicí techniky za hotelem Myslivna Brno v lokalitě Brno-Kohoutovice (KOH)

Brno-Kohoutovice

Měření v městské části Brno-Kohoutovice probíhalo za hotelem Myslivna Brno. Jedná se o odlehlé a vyvýšené místo. V bezprostředním okolí se nachází víceméně pouze budova hotelu a restaurace, jinak je místo obklopeno lesem (Masarykův háj).

Brno-Komín

Měření v městské části Brno-Komín probíhalo ve sportovním areálu Káčata. Areál leží v údolí řeky Svratky. Přes řeku ve vzdálenosti přibližně 90 metrů od měřicího bodu, probíhá místní hlavní dopravní komunikace, velmi často intenzivně dopravně zatížená, ulice Kníničská. Směrem na západ a jihozápad se rozprostírá do kopce obora Holedná. Směrem na sever a východ je obytná část Komína a již zmiňovaná dopravní komunikace.

Umístění měřicí techniky v lokalitě Brno-Mokrá Hora (MOH)

Brno-Mokrá Hora

Měření v městské části Mokrá Hora probíhalo u ulice Úhledné, v relativně klidné části Mokré Hory. Městská část jako taková leží v severním cípu na předměstí Brna. Směrem na východ, jihovýchod a jih probíhá významná silnice pro motorová vozidla, ulice Hradecká. Nejkratší přímá vzdálenost této tepny od měřicího bodu je přibližně 500 metrů. Na západ od měřicího místa leží ve vzdálenosti 290 m velké obchodní centrum Globus.

Brno-Řečkovice

V městské části Brno-Řečkovice probíhalo měření u ulice Podhájí. Jedná se o malou, klidnou ulici. Směrem na východ od měřicího bodu se rozprostírá rozsáhlá oblast zeleně. Naopak směrem na západ probíhá velmi významná silnice pro motorová vozidla, ulice Hradecká, která představuje hlavní tah z Brna na sever k městům Kuřim, Tišnov a dalším. Nejkratší přímá vzdálenost měřicího bodu od ulice Hradecké je přibližně 90 metrů. Dále na západ za ulicí Hradeckou leží obytná část městské části Brno-Řečkovice.

Umístění měřicí techniky poblíž ulice Vídeňské a Jihlavské

Brno-Štýřice

Měření v městské části Brno-Štýřice probíhalo v areálu firem u křižovatky významných dopravních komunikaci, ulice Jihlavské a ulice Vídeňské. Místo, kde stál měřicí vůz, se nachází 70 metrů od ulice Jihlavské a 145 metrů od křižovatky s ulicí Vídeňskou. Kromě ulice Jihlavské a Vídeňské je nedaleko měřicího místa také ulice Heršpická, a to směrem na východ. Měřicí bod je tedy ze všech stran kromě severu obklopen velmi významnými dopravními komunikacemi. Směrem na jih od měřicího bodu leží Londýnské náměstí a Business Park Brno. Směrem na jihozápad se rozprostírá brněnský ústřední hřbitov. Na západ od měřicího bodu za ulicí Vídeňskou je obytná část v podobě vyšších panelových domů.

Brno-Tuřany

V městské části Brno-Tuřany probíhalo měření naproti úřadu městské části, u ulice Hanácké na Tuřanském náměstí. Brno-Tuřany jsou předměstskou lokalitou v jihovýchodní části Brno. Měření probíhalo v obytné části, poblíž ulic Hanácké a Špirkovy. Směrem na východ od stanice se nachází komerční areál s řadou různých firem. Ve vzdálenosti 750 metrů směrem na severovýchod začíná areál hlavního brněnského letiště, Brno-Tuřany.

Umístění měřicí techniky v areálu koupaliště v Brně-Židenicích (lokalita ZID).

Brno-Židenice

Měření v městské části Brno-Židenice probíhalo v areálu místního koupaliště a městských lázní. 70 metrů jižně od měřicího bodu vede v západovýchodním směru významná dopravní komunikace ulice Zábrdovická. Směrem na sever se rozprostírá areál Nové Zbrojovky. Dříve zde byl průmyslový areál, dnes je celá tato oblast předmětem velmi intenzivních stavebních prací a postupně se zde buduje nová čtvrť s komerčním i rezidenčním využitím. V blízkosti měřicího bodu probíhají stavební práce a demolice nejen u Nové Zbrojovky, ale i na přilehlých komunikacích, například na ulici Lazaretní.

Umístění měřicí techniky u hotelu Velká Klajdovka a přiléhající ulice Jedovnická

Brno-Klajdovka

Měření probíhalo před budovou hotelu Velká Klajdovka u přiléhající komunikace ulice Jedovnické. Územně tato lokalita spadá do městské části Brno-Líšeň1. Ulice Jedovnická představuje hlavní tah z Brna směrem na severovýchod. Lokalita je ve výrazně vyšší nadmořské výšce než centrum Brna směrem na jihozápad. Na západ a severozápad od lokality se rozkládá Hádecká planinka, národní přírodní rezervace o rozloze více než 83 ha. Zalesněná je i oblast na východ od této lokality. Směrem na jih a jihovýchod se rozkládá městská část Brno-Líšeň, kterou v této oblasti tvoří zejména rodinná a panelová zástavba.

Bez popisku

Periody monitoringu
Z logistických a technických důvodů nebylo možné naplánovat veškerá měření tak, aby na každé lokalitě časový interval měření v jednotlivých kampaních odpovídal příslušnému skutečnému ročnímu období.

Ganttův diagram ukazuje období měření na jednotlivých lokalitách od února 2022 do poloviny ledna 2023. V Ganttově diagramu jsou světlými odstíny zvýrazněna meteorologická roční období – jaro (světle zelená), léto (světle červená), podzim (světle žlutá) a zima (světle modrá). Dále jsou v diagramu vyznačena období, kdy se na dané lokalitě měřilo tmavými barvami odstínu příslušné kampaně, tmavě zelená (jarní kampaň), tmavě červená (letní kampaň), tmavě žlutá (podzimní kampaň) a tmavě modrá (zimní kampaň). Z Ganttova diagramu je patrné, že v některých případech nemusí skutečné období monitoringu korespondovat s názvem příslušné kampaně. Zároveň je patrné, že při dvou paralelních měřeních jsou mezi periodami někdy značné rozdíly. S ohledem na variabilitu počasí je nutné vzít toto v potaz při hodnocení. Obecně například platí, že s výjimkou přízemního ozonu bývají koncentrace znečišťujících látek nejvyšší v chladné části roku. Pokud tedy v rámci jedné kampaně bylo při měření na konkrétní lokalitě výrazně chladněji, může se to podepsat na koncentracích.


Z výše uvedeného plyne důležitý závěr, a to, že nelze srovnávat absolutní hodnoty koncentrací naměřené v jednotlivé měřicí kampaně mezi sebou právě z důvodu potenciálně odlišných dalších faktorů, jako jsou meteorologické a rozptylové podmínky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info