Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno

Akční plán

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno - 2023 definuje základní cíle a postup města Brna v oblasti řízení kvality ovzduší. Akční plán stanovuje rámec opatření, které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví. Základním cílem akčního plánu je snížení znečištění ovzduší ve městě Brně pod zákonem stanovené roční limity a postupné se přibližování limitům WHO (2023).

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno – 2023 vychází z dokumentu Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno – 2020. Opatření předchozího akčního plánu byla vyhodnocena z pohledu jejich dalšího potenciálu a možností naplňování, a případně doplněna o opatření vyplývající z aktuálně řešených problémů v oblasti ochrany ovzduší. Do tvorby aktualizovaného akčního plánu se promítla i opatření vyplývající z Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno CZ06A, aktualizace 2020 (vydaná MŽP dne 24. 11. 2020).

Výchozí předpoklady pro tvorbu akčního plánu

Modelované pětileté průměrné koncentrace (vymezené dle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.) za období 2017-2021 na území města Brna nepřekračují stávající imisní limity, s výjimkou průměrných ročních koncentrací BaP. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace BaP je překračován lokálně na části území městských části Bohunice a Brno-jih. V ostatních částech města jsou dle pětiletých průměrných koncentrací za období 2017-2021 imisní limity pro všechny sledované charakteristiky splňovány. V minulých letech byly imisní limity pro průměrní roční koncentrace překračovány u znečišťující látky NO2 na stanicích výrazně ovlivněných dopravou. Od r. 2019 imisní limit již i zde plněn. 

Současně bylo možné v minulých letech sledovat trend vyšších koncentrací částic PM10 v lokalitách s intenzivní stavební činnosti, kde docházelo i k překračování imisních limitů pro průměrné denní koncentrace PM10 (Brno – Úvoz (rok 2018), Brno – Zvonařka (rok 2020)). Od roku 2019 měřené koncentrace znečišťujících látek na všech stanicích AIM na území města Brna (s výjimkou lokalit ovlivněných stavební činností probíhajících v jejích okolí) nepřekračují příslušné imisní limity stanové pro průměrné roční i krátkodobé koncentrace. V roce 2021 bylo jako oblast s překročením imisních limitů vymezeno na území města Brna (aglomerace Brno) 7,75 % území. Toto je způsobeno nadlimitními průměrnými ročními koncentracemi BaP, kde je naprosto dominantních zdrojem - lokální vytápění.

Problematické oblasti jednotlivých městských částí

Brno-jih, Brno-střed, Královo Pole, Židenice, Brno-sever

Bosonohy, Starý Lískovec, Bohunice, Kohoutovice, Nový Lískovec, Jundrov

Líšeň, Vinohrady, Maloměřice, Obřany, Černovice, Chrlice, Tuřany, Slatina

Žabovřesky, Žebětín, Komín, Bystrc, Kníničky

Ivanovice, Jehnice, Medlánky, Ořešín, Řečkovice, Mokrá Hora, Útěchov

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info