Opatření navržená v akčním plánu

A Opatření pro oblast dopravy

A.1 Doprava v klidu

 • Rezidentní parkování (OPS)
 • Odstavná parkoviště, systémy P+R
 • Rozvoj sítě dobíjecích stanic pro elektromobily a výstavba plnících stanic pro vodíkové automobily

A.2 Rozvoj veřejné dopravy

 • Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí
 • Výstavba a rozvoj přestupných uzlů veřejné dopravy a související infrastruktury
 • Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy
 • Environmentálně šetrná veřejná doprava – podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem
 • Zajištění vysokého standardu kvality veřejné dopravy
 • Propagace veřejné dopravy jako jedné z možných alternativ pro osobní automobilovou dopravu

A.3 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu a ostatních významných dopravních staveb

 • Kompletní dostavba Velkého městského okruhu v Brně (VMO) a navazujících komunikací
 • Realizace ostatních významných dopravních staveb na území města Brna
 • Podpora projektů výstavby kapacitních komunikací ve správě nadřazených územních celků, které vedou ke snížení imisního zatížení z dopravy na území města Brna

A.4 Odstraňování bodových problémů na komunikačních sítích

A.5 Podpora cyklistické dopravy

A.6 Úklid a údržba ZÁKOS

A.7 Snížení emisí z provozu vozidel MMB a organizací SMB

B Opatření pro oblast teplárenství a energetiky

B.1 Územní energetická koncepce

B.2 Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – instalace a využití nových ekologických anebo obnovitelných zdrojů

B.3 Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a  obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva

B.4 Snižování energetické náročnosti budov ve správně nebo majetku MMB, SMB a jeho organizací, rozvoj sytému energetického managmentu

B.5 Rekonstrukce a modernizace soustav zásobování tepelnou energií, jejich rozšiřování

C Opatření pro veřejné prostranství, budovy a zeleň

C.1 Zakládání nových vegetačních prvků

C.2 Zajištění odpovídajícího prostoru pro kořenový bal stromů

C.3 Motivační programy statutárního města Brna zaměřené na rozvoj zeleně ve městě

D Opatření pro oblast zemědělství, zahradnictví a stavební činnosti

D.1 Spalování zahradního materiálů

D.2 Omezování prašnosti ze stavební činnosti

E Administrativní nástroje a opatření

E.1 Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele stacionárních zdrojů zákonem o ochraně ovzduší

E.2 Územní plánování a územní řízení, povolování staveb

E.3 Vyjádření k žádosti o vydání a změnu integrovaného povolení

E.4 Vyjádření v územním, stavebním a kolaudačním řízení a při posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska ochrany ovzduší

E.5 Ochrana ovzduší při veřejných zakázkách

E.6 Evidence nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

F Informační a ostatní nástroje a opatření

F.1 Výchova a osvěta

F.2 Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojům, demonstrační projekty

F.3 Aktualizace webových stránek

F.4 Provoz a obnova monitoringu kvality ovzduší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info