Hlavním cílem projektu

- Zmapování imisní zátěže vybraných znečišťujících látek v ovzduší na území města Brna včetně klimatických podmínek prostřednictvím mobilních i stacionárních měřicích stanic
- Následně zpracování Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brna s návrhy relevantních opatření pro omezení znečištění či zmírnění jeho následků
- Zjištění převládajícího typu znečištění, ze kterého vyplývá, na co je třeba se primárně zaměřit, aby byla opatření co nejúčinnější

Aktivity projektu

- Měření akreditovanými mobilními stanicemi (měření prostřednictvím dodávek vybavených akreditovanými přístroji)
- Měření malými mobilními senzory kvality ovzduší (přístroj umožňující nošení u sebe a měřící prachové částice)
- Analýza získaných dat (koncentrace, zdroje znečištění apod.)
- Řešení výzkumných otázek, např. přizpůsobujete své dopravní chování dle povědomí o znečištěném ovzduší v různých lokalitách?
- Aktualizace rozptylových studií pro jednotlivé polutanty
- Návrh Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brna
- Posouzení SEA pro Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna
- Implementace Akčního plánu (schválení v orgánech města)
- Prezentace a sdílení výsledků

Otázky, které projekt řeší

- Jaké znečišťující látky (polutanty) se sledují?
- Jak probíhalo měření v Brně, kde jsme měřili a jaké jsou výsledky?
- Jak reagujeme na klíčová zjištění realizací navazujících projektů?
- Jaká opatření jsou na základě výsledků měření navrhována v Akčním plánu zlepšení kvality ovzduší ve městě Brně?
- Jak měříme osobní zátěž znečištěným ovzduším, respektive prachovými částicemi, u dětí docházejících do základních škol ve městě Brně?
- Jak zapojujeme školy a děti do diskuse o kvalitě ovzduší?
- Jaká data o kvalitě ovzduší ve městě Brně si může kdokoliv prohlédnout či s nimi pracovat?
- Jak je problematika kvality ovzduší řešena v rámci odboru životního prostředí magistrátu města Brna?

Partneři: Masarykova univerzita (Ekonomicko-správní fakulta, Recetox), Statutární město Brno, City of Oslo, University of Stavanger

Dodavatelské konsorcium: Augur s.r.o., Bucek s.r.o., Centrum dopravního výzkumu, Český hydrometeorologický ústav, Ekotoxa, Envitech, Zdravotní ústav Ostrava

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info