Odborná veřejnost

Hlavním cílem projektu je zmapování imisní zátěže vybraných znečišťujících látek v ovzduší na území města Brna včetně základních klimatických podmínek prostřednictvím dočasného mobilního a stacionárního měření. Monitoring proběhl za účelem zjištění koncentrací znečišťujících látek a převládajícího typu znečištění včetně identifikace jeho zdrojů. Následně byl zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna s návrhy relevantních opatření pro omezení znečištění či zmírnění jeho následků.

Hlavním účelem projektu je podrobné zmapování imisní zátěže látek, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a ve vyhlášce MŽP č. 330/2012. Jedná se o látky oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, prachové částice frakce PM10 a PM2,5, olovo, arsen, kadmium, nikl, benzo(a)pyren, troposférický ozon včetně měření základních klimatických podmínek – teplota, rychlost větru, vlhkost apod. Zmapování proběhne za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění. Následně bude zpracován plán s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení tzv. Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší Brna (dále jen Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna).

Podrobná zpráva z měření je k dispozici zde:

V rámci projektu vznikla také nová rozptylová studie pro město Brno:

Přílohy k rozptylové studii:

Pro další komunikaci ohledně výsledků projektu, naměřených dat či navázání spolupráce kontaktujte prosím hlavního řešitele projektu doc. Ing. Viléma Pařila, Ph.D. na adrese: vilem.paril@econ.muni.cz

Níže jsou uvedeny další odborné podklady, které vzniklyrámci projektu:

Tento přehledový text se zabývá problematikou zlepšování kvality ovzduší v urbanizovaném prostředí v okolí škol se zaměřením na vystavení dětí znečištěnému ovzduší. Zahrnuje vybrané poznatky čerpané z odborných článků zaměřených na tuto problematiku dostupných v databázích vydaných v posledních letech. Cílem je identifikovat dobré praktiky a shrnout výsledky studií zaměřených na determinanty znečištění ovzduší a mitigační opatření.

Rešerše k problematice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info